LÉGBEVEZETŐ, Kandallórács, Revíziós ajtó, Kéményajtó,TetőjárdaHA légbevezetőt keres válaszon minket ! Segítünk
MENÜ
FONTOS TUDNIVALÓK A LÉGBEVEZETŐ BEÉPTÉSÉRŐL
Figyeljen oda mások életére!Legfrissebb hírek információk a kéményseprő ipari törvényekről! A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényhez kapcsolódva 2012. december 11-én megjelent az annak végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormány rendelet. A jogszabály rögzíti, hogy az egyes közvetlen életveszélyes helyzetek esetén a közszolgáltatónak milyen jelentési kötelezettsége van az elsőfokú építésügyi hatóság, az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, illetve a földgázelosztó felé. Minden ilyen esetben tehát kötelesek vagyunk értesíteni a jogszabályban meghatározott hatóságot, gázelosztót, és felszólítani az ingatlan használóját az üzemeltetés azonnali leállítására. Ennek megtagadása esetén a bírságolási jogkörrel rendelkező tűzvédelmi hatóság megteszi a jogszabályokban rögzített szükséges lépéseket. A közszolgáltatónak hasonlóan kell eljárnia abban az esetben is, ha nem tudja elvégezni a közszolgáltatást, és az ügyfél a második sikertelen munkavégzési kísérlet után a tájékoztatás ellenére sem rendeli meg a közszolgáltatótól a szolgáltatást. Emellett a kormányrendelet egységesítette a szolgáltatás árképzését is.
Szintén 2012. december 11-én jelent meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet. A jogszabály a közszolgáltató feladatai mellett tételesen leírja az ingatlan tulajdonosára és használójára vonatkozó kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek tekintetében fontos felhívni a figyelmet arra, hogy változott a szabályozás abban az esetben, ha a közszolgáltató a második megadott időpontban sem tudja elvégezni a közszolgáltatást. Ilyen esetben megjelenik a kormány rendeletben rögzített szolgáltatás igénybevételi kötelezettség, azaz az ügyfélnek 30 napon belül igénybe kell venni a szolgáltatást.
Fontos változás továbbá, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további feladatokkal bővült, amely plusz feladatok 2015. január 1-jétől jelentkeznek. Ennek keretében a kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi 2015-től

  • az összekötő elemek (füstcsövezések) ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását,
  • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő-utánpótlás ellenőrzését,
  • a gáztüzelő-berendezések üzemeltetése során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid tartalmának ellenőrzését, valamint
  • gáztüzelő-berendezés esetében a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését.

 

SZÉN-MONOXID érzékelő Telepítéséről!

A belügyminiszter
…/2013. (… …) BM rendelete
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges szén-monoxid érzékelő berendezésekre (a továbbiakban: berendezés) terjed ki.
2. §
(1) A berendezésnek meg kell felelnie az 1. melléklet szerinti követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelés tekintetében az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet szerint építési terméknek minősülő berendezés esetében a termék teljesítménynyilatkozatában foglaltak irányadóak.
(3) Az
a) MSZ EN 50291 szabvány (Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben),
b) elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelv, és
c) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv
rendelkezéseinek egyaránt megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékű védelmet nyújtó berendezést úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az e rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek.

Asztali nézet